Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.

 Az ellátás feltételei:

 • a fiatal létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja,
 • köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll
 • szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

 Az utógondozás a határozatban megállapított határidőig, de legfeljebb a fiatal 24. életévének betöltéséig, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat legfeljebb 25. éves koráig tart, továbbá a felsőfokú tanulmányokat folytatóknál lehetőség van a fenntartói engedéllyel 30. éves korhatárig növelni a lehetőséget.

Az átmeneti, vagy tartós nevelés megszűnése után a Gyámhivatal legalább egy évi időtartamra elrendeli a gyermeknek, vagy a fiatal felnőttnek- feltéve, ha kéri- az utógondozást.

Amennyiben a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránt terjeszt elő kérelmet, és nem áll utógondozás alatt a Gyámhivatal a támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása idejére az azzal való elszámolásig ismételten elrendeli a fiatal felnőtt utógondozását.

Utógondozói ellátást a fiatal felnőtt kérelmére – a volt gyám javaslatát is figyelembe véve rendeli el a Gyámhivatal, ha a kérelmező nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnt meg.

Nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása: 

 • Amennyiben a havi jövedelme az öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg,
 • nagykorúvá válásakor a készpénz vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 40-szeresét,
 • lakhatása saját, vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem megoldható.

Ha otthonteremtési támogatásban részesült a fiatal, akkor kaphat utógondozói ellátást, ha létfenntartását, vagy lakhatását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az utógondozói ellátás ismételten is elrendelhető a fiatal felnőtt tanulmányai befejezéséig, a fent említett korhatárig. Az utógondozó ellátásban részesülő munkaképes fiatal, ha nem folytat tanulmányokat köteles a munkaügyi központtal együtt működni.

A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az ellátást igénybe vennie a fiatal felnőttnek. 

Az utógondozói ellátást megszünteti a Gyámhatóság:

 • utógondozói ellátásának jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
 • a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít,
 • a házirendet többször súlyosan megsérti,
 • az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót,
 • fiatal kérelmére,
 • életév betöltésével, tanulmányok folytatása eseték azok befejezésével, a tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszony megszűnését követő 120. napon.
  hallgatói jogviszony fennállása esetén legkésőbb a 25. életévének betöltésével
 • A 25. életévét betöltött, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátása a fiatal felnőtt kérelmére meghosszabbítható a hallgatói jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének a betöltéséig.

A Gyámhivatal az utógondozói ellátást elrendelő határozatban a fiatal felnőtt számára magatartási szabályokat ír elő:

 • a munkavállalással járó kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére,
 • a munkavállaláshoz szükséges lépések megtételére,
 • tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésére,
 • a nevelőszülővel, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szembeni megfelelő magatartására,
 • a gondozási helyek házirendjének betartása,
 • a külső férőhely működtetőjével kötött megállapodásban foglaltak betartására való felhívás,
 • a nevelőszülővel, az utógondozói feladatokat ellátó személlyel történő együttműködési kötelezettségről.

Az ellátásban részesülő fiatal felnőtt 15 napon belül köteles jelenteni a Gyámhivatal felé, ha a jogosultsági feltételek megváltoztak, illetve megszűntek.

A Gyámhivatal az ellátást elrendelő határozatát módosítja, ha a feltételek megváltoztak ugyan, de az ellátás szükségessége a fiatal kérelmére továbbra is fennáll.

Amennyiben az ellátás elrendelése a fiatal felnőtt szociális bentlakásos intézményi elhelyezése hiányán alapul, a Gyámhivatal megvizsgálja, hogy szükséges-e a fiatal vonatkozásában a cselekvő képességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per megindítása.

 Az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 • Kérelem,
 • Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély,
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • A gondozó intézmény befogadó nyilatkozata,
 • Iskolalátogatási igazolás vagy a munkaügyi központ igazolása a regisztrált munkanélküliek közé vételéről,
 • Gyermekvédelmi gyám javaslata.

Ügyintézés-illetékesség: 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala 

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva, elérhetőség: 06-20/515-8697

Sinkó Szilárd, elérhetőség: 06-20/969-9900

Vonatkozó jogszabályok: 

 • 1997. évi XXXI. Tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 92 §-93.§
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. A Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 121 §-126. §,
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.

 

Otthonteremtési támogatás 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Alapvető eljárási szabályok:

Otthonteremtési támogatásra jogosult, akinek:

 • legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg
 • készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.

A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbevétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el.

A támogatás mértékének megállapítása az állami gondoskodásban töltött idő alapján történik.

A Gyámhivatal az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal részére utógondozó intézményt rendel az eljárás idejére. A kérelmező köteles a kirendelt utógondozó intézménnyel együttműködni, valamint a felvett támogatás összegéről a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 1 éven belül okmányokkal igazoltan elszámolni. A Gyámhivatal jogosult öt évre szóló elidegenítési tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára a megszerzett ingatlanra.

A támogatás Magyarország területén használható fel.

Ügymenet:

 • jogosultság vizsgálata
 • szükséges dokumentumok beszerzése
 • az állami nevelésbe töltött idő függvényében a támogatás mértékének meghatározása
 • szükség esetén környezettanulmány készítése
 • a Gyámhivatal határozatban jóváhagyja a kérelemben megjelölt célt és a pénzfelhasználási tervet, rendelkezik a támogatás összegéről és az igénybevétel módjáról
 • A fiatal felnőtt kötelezett együttműködésre. A támogatott köteles haladéktalanul jelenteni a körülményeiben bekövetkezett és a pénzfelhasználási tervet is érintő lényeges változást.
 • A kérelmező a 30. életévének betöltéséig nyújthat be kérelmet.

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díj.

Az ügyintézés határideje a kérelemnek a Járási Hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, melyet az eljáró szerv vezetője legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthat.

Az otthonteremtési támogatás összege:

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal  rendelkező jogosult esetében pedig a vagyonnal együtt érje el:

 • négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, (jelenleg 1.339.500,-Ft)
 • négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, (jelenleg 1.624.500,-Ft)
 • az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj összegének hatvanhétszeresét (jelenleg 1.909.500,-Ft)

A támogatás ingatlan vásárlásra, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra, bővítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakás felújítására, államilag támogatott lakás - előtakarékossági programban való részvételre, otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére használható fel.

Meddig nyújtható be az otthonteremtési támogatásra az igény? A kérelmező nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30. életévének betöltéséig nyújthatja be igényét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelem,
 • formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv,
 • javaslat az otthonteremtési támogatás elbírálásához
 • környezettanulmány
 • szerződés (pl. adásvételi, bérleti szerződés)
 • megvásárolandó ingatlan tekintetében tulajdoni lap és adó-és értékbizonyítvány,
 • kérelmező nyilatkozata az elidegenítési tilalom bejegyzésének tudomásul vételéről,
 • önjogúvá válást igazoló gyámhivatali határozat,
 • jogosultságot bizonyító TEGYESZ igazolás (a gyermekvédelmi szakellátásban töltött időről),
 • a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítés, volt vagyonkezelő végszámadása

 

Ügyintézés:

Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: 06-72/795-631

Baranya Megyei Kormányhivatal Illetékes Járási Hivatala

Tájékoztatás:

Lukácsné Szeles Éva, elérhetőség: 06-20/515-8697 

Sinkó Szilárd, elérhetőség: 06-20/969-9900Pécs, Bocskai utca 7.
Írisz Utógondozó otthon - Pécs, Bocskai u. 7.

Pécs, Ércbányász utca 32.
Pipacs külső férőhely - Pécs, Ércbányász u. 32.

Pécs, Illyés Gyula út 30.
Levendula Utógondozó otthon - Pécs, Illyés Gyula út 30.

Komló, Nagyszántó utca 7/a.
Jegenye Külső férőhely - Komló, Nagyszántó u. 7/a.

Pécs, Pákolitz I. utca 14.
Galagonya Utógondozó otthon - Pécs, Pákolitz I. u. 14.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bmgyk-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.